Hoe ga ik om met jouw privacy?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. In jouw dossier staan mijn aantekeningen over je gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Privacy in jouw dossier

Ook staan in het dossier gegevens die ik nodig heb voor de behandeling. Indien nodig vraag ik, na jouw expliciete toestemming, extra gegevens op bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling natuurgeneeskunde’
  • De kosten van het consult